<dl id="4qnlw"><progress id="4qnlw"><ruby id="4qnlw"></ruby></progress></dl>
 • <li id="4qnlw"></li>

 • <button id="4qnlw"></button>
  <th id="4qnlw"><legend id="4qnlw"></legend></th>
 • <button id="4qnlw"></button>
  <th id="4qnlw"><legend id="4qnlw"></legend></th>

  Misyonumuz

  Hastalar?n ciddi hastal?klar ile mücadelesine yerd?mc? olan yenilik?i ila?lar? ke?fetmek, geli?tirmek ve sunmakt?r.

  Taahhüdümüz

  Hastalar?m?za ?al??anlar?m?za, global topluluklar?m?za, hissedarlar?m?za, ?evremize ve di?er payda?lara, her ürünün paha bi?ilemez i?eri?inin onu üretenin dürüstlü?ü oldu?una dair inanc?m?za g?re hareket etmeye s?z veriyoruz. Etkin y?netim ve yüksek etik standartlar? ile ?al??maktay?z. Payda?lar?m?zda ihtiya?lar?n? daha iyi anlamam?za olanak sa?lamak üzere ?effafl?k ve diyalog aramaktay?z. Ekonomik, sosyal ve ?evresel sürdürülebilirli?e taahhüdümüzü ciddiye almaktay?z ve bu beklentiyi ortaklar?m?za ve tedarik?ilerimize de geni?letmekteyiz.

  Hastalar?m?za

  Ciddi hastal?klar? olan hastalar?n kar??lanmam?? t?bbi ihtiya?lar?na cevap veren yenilik?i, yüksek kalitede ila?lar sa?lamak i?in bilimsel mükemmelli?e ve biyofarmas?tik ara?t?rma ve geli?tirmeye yat?r?m yapmaya adanm?? haldeyiz.?Hastalar?n hayatlar?n? iyile?tiren ila?lar arac?l???yla klinik ve ekonomik fayda üretmek i?in bilimsel ?zen g?stermekteyiz. Ticari kullan?ma sunulan ila?lar?m?z hakk?nda bilgileri yayg?n ve hemen ula??labilir k?lmak i?in ?aba harcamaktay?z.

  ?al??anlar?m?za

  ?e?itlili?e sahip bir i? gücü ve kapsay?c? bir kültürü benimsemekteyiz. ?al??anlar?m?z?n sa?l???, güvenli?i, profesyonel geli?imi, i?-ya?am?dengesi, kendilerine e?it ve sayg?l? davran?lmas? en ?nemli ?nceliklerimiz aras?nda gelmektedir.

  Hissedarlar?m?za

  Gü?lü performans ve hissedar de?eri üretmek üzere ?aba harcamaktay?z.

  ?evremize

  Do?al kaynaklar?n korunmas?n? te?vik etmekteyiz ve i?lemlerimizin ve ürünlerimizin ?evresel etkisini minimize etmek i?in ?aba harcamaktay?z.

  囗交口爆国产在线视频