<dl id="4qnlw"><progress id="4qnlw"><ruby id="4qnlw"></ruby></progress></dl>
 • <li id="4qnlw"></li>

 • <button id="4qnlw"></button>
  <th id="4qnlw"><legend id="4qnlw"></legend></th>
 • <button id="4qnlw"></button>
  <th id="4qnlw"><legend id="4qnlw"></legend></th>

  Prensiplerimiz


  BMS ?al??anlar?
  B

  ristol-Myers Squibb'te, de?erlerimiz ve ilkelerimiz ald???m?z her karara rehberlik etmekte ve bizi en yüksek standartta ahlaki ve etik davran??lara ba?l? tutmaktad?r. Her ürünün paha bi?ilemez i?eri?inin onu üretenin dürüstlü?ü oldu?una dair inanc?m?za g?re davranmaya s?z veriyoruz.


  DüRüSTLüK ?LKELER?

  DüRüSTLüK ?LKELER?: BMS ?? ?daresi ve Etik Standartlar?, ?irketin i?lerini yasal, etik ve sorumlu bir bi?imde yürütmede ?nemli prensipler ve prosedürlerin bir ?zetini sunmaktad?r

  Dürüstlük ?lkeleri, bu prensip ve prosedürlere uyulmas?na yard?mc? olmak üzere ?irket ?al??anlar?na spesifik rehberlik sunmaktad?r. ?yi kurumsal y?netim, ?irketin bütünlü?ü i?in zaruridir ve Bristol-Myers Squibb'in tüm i? faaliyetlerinde ahlaki ve etik davran??lar?n en yüksek standartlar?n? kar??lamas?n? sa?lamaya yard?mc? olur.


  ü?üncü Taraflar

  ü?üncü taraflar?n ba?ar?m?zda ?nemli bir rolü oldu?unun fark?nday?z. ??lerimizi sadece ü?üncü Taraflar i?in ?? ?daresi ve Etik Standartlar? (3P Standartlar?) taahhüdümüzü payla?an ü?üncü taraflar ile yürütmeye gayret etmekteyiz. 3P Standartlar?n? benimsemeleri ve uygulamalar? i?in, tüm uygulanabilir kanunlar, mevzuatlar, k?lavuzlar ve endüstri kurallar? uyar?nca ?al??may? destekleyen elveri?li prosesler ve/veya sistemleri yürürlükte bulundurmalar? i?in ü?üncü Taraflar? te?vik etmekteyiz. 3P Standartlar?na ba?l?l?k i?in spesifik gereksinimler ü?üncü taraflarla yap?lan s?zle?melerde yer almaktad?r.


  囗交口爆国产在线视频