<dl id="4qnlw"><progress id="4qnlw"><ruby id="4qnlw"></ruby></progress></dl>
 • <li id="4qnlw"></li>

 • <button id="4qnlw"></button>
  <th id="4qnlw"><legend id="4qnlw"></legend></th>
 • <button id="4qnlw"></button>
  <th id="4qnlw"><legend id="4qnlw"></legend></th>

  Gizlilik Politikas?


  Yürürlük Tarihi:?26.04.2013

  Gizlilik Politikas?’n?n Amac?:

  Bu internet sitesi Bristol-Myers Squibb ?la?lar? A.?.??stanbul ?ubesi (“Bristol-Myers Squibb”) taraf?ndan y?netilmektedir. Bristol-Myers Squibb i?bu Gizlilik Politikas?’n?, bu internet sitesini kullan?m?n?z s?ras?nda sunabilece?iniz bilgilerinizin toplanmas?, kullan?lmas? ve if?a edilmesine ili?kin uygulamalar? hakk?nda bilgi sa?lamak amac?yla haz?rlam?? ve Türkiye Cumhuriyeti internet kullan?c?lar? i?in tasarlam??t?r.

  Bristol-Myers Squibb bu internet sitesinin ziyaret?ilerinin gizlili?ine sayg? duymakta ve siz, sa?l???n?z ve sa?l?k hizmetleriniz hakk?ndaki bilgilerin hassas oldu?unu bilmektedir. Gizlilik Politikas?’n?n Ki?isel Verilerinizin Aktar?lmas? ve Ama?lar? ve Denetimin Aktar?lmas? ba?l?kl? b?lümünde yer alan hususlar d???nda, Bristol-Myers Squibb ki?isel bilgilerinizi ü?üncü ki?ilere iletmeyecek ve kulland?rmayacakt?r.

  ?nternet sitesini kullanmadan ya da herhangi bir bilgi sunmadan ?nce bu Gizlilik Politikas?’n? okuman?z? tavsiye ederiz. Bu internet sitesini kullanarak, Gizlilik Politikas?’n? anlad???n?z? ve kabul etti?inizi teyit edersiniz.

  Kullan?c?lar Taraf?ndan G?nüllü Olarak Sunulan Bilgiler:

  Bu internet sitesinin büyük bir b?lümü kim oldu?unuzu bildirmeden ya da ki?isel bilgilerinizi vermeden ziyaret edilebilece?iniz ?ekilde tasarlanm??t?r. Ancak bu internet sitesinin baz? b?lümleri soru sormak ya da g?rü?lerinizi bildirmek amac?yla bizimle ileti?ime ge?menize olanak sa?lamaktad?r. Bizimle ileti?ime ge?erken ve bir cevap beklerken, isminizi ve ileti?im bilgilerinizi talep etmemiz gerekmektedir. Bu tür bilgileri sizden toplamadan ?nce ne ?ekilde kullanaca??m?za ili?kin olarak sizi bilgilendirmeye gayret g?steririz. S?z konusu bilgilerinizin sizinle ileti?ime ge?ilmesi amac?yla daha fazla kullan?lmas?n? istemedi?inizi bildirmeniz halinde, bu istekleriniz derhal yerine getirilecektir.

  Yürürlükteki mevzuat uyar?nca Bristol-Myers Squibb’e ba?vurarak ki?isel verilerinizin;

  ??? a)????? i?lenip i?lenmedi?ini ??renme,

  ??? b)???? i?lenmi? ise bilgi talep etme,

  ??? c)????? i?lenme amac?n? ve amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ??renme,

  ??? d)???? yurt i?inde ve/veya yurt d???nda aktar?ld??? ü?üncü ki?ileri ??renme,

  ??? e)????? eksik ve/veya yanl?? i?lenmi?se düzeltilmesini isteme,

  ??? f)?????? Ki?isel verilerin korunmas? hakk?ndaki mevzuat uyar?nca ?ng?rülen ?artlar ?er?evesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

  ??? g)????? aktar?ld??? ü?üncü ki?ilere yukar?da say?lan (d) ve (e) bentleri uyar?nca yap?lan i?lemlerin bildirilmesini isteme,

  ??? h)???? münhas?ran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya ??kmas?na itiraz etme, ve

  ??? i)??????? kanuna ayk?r? olarak i?lenmesi sebebiyle zarara u?raman?z halinde zarar?n giderilmesini talep etme hakk?n? haiz bulunmaktas?n?z.

  ?zel bir i?eri?e, ?zelli?e, interaktif ara?lara, hizmetlere ve belli bir aktiviteye kat?lman?z i?in bu internet sitesinin baz? b?lümleri bilgi sunman?z? gerektirebilmektedir. ?rne?in, ?evrimi?i hesap olu?turabilmeniz ya da bültene üye olabilmeniz i?in isminiz, ileti?im bilgileriniz ve iste?inize uygun cevap verebilmemiz i?in baz? ek bilgileriniz istenebilmektedir.

  Bunun yan? s?ra, interaktif ara?lar ve hizmetlere ula?t???n?z takdirde, ki?isel tan?mlay?c? bilgileriniz sorulabilir. Bu durumda istenen bilgiyi vermeyebilirsiniz. Ancak, bu tür bir bilgiyi sunmaman?z halinde ek bilgi gerektiren aktiviteye kat?l?m?n?z s?z konusu olamayacakt?r.

  Ki?isel Verilerin Toplamas?, ??lenmesi ve ??lenme Ama?lar?

  Ki?isel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun ?ekilde; Bristol-Myers Squibb’in ortaklar?, grup ?irketleri, ?al??anlar?, hukuk, mali ve vergi dan??manlar?,?i? birli?i yapt??? ya da s?zle?me ili?kisi bulunan ??züm ortaklar? gibi kanallar arac?l???yla s?zlü, yaz?l? ya da elektronik ortamda toplanabilir.

  Bristol-Myers Squibb taraf?ndan Bristol-Myers Squibb’in be?eri t?bbi ürünlerin imalat, sat?? ve da??t?m faaliyetleri ba?ta olmak üzere ger?ekle?tirmi? oldu?u tüm faaliyetler dolay?s?yla; gerek ila? ve t?bbi cihaz mevzuat? gibi tabi oldu?u mevzuat; ba?ta Sa?l?k Bakanl??? ve ?la? ve T?bbi Cihaz Kurumu olmak üzere kamu kurumlar? ve ilgili di?er kurumlar?n düzenlemeleri; gerekse akdetti?i s?zle?meler nedeniyle s?zlü, yaz?l? ya da elektronik ki?isel verileriniz, yürürlükteki mevzuat uyar?nca ki?isel veri i?leme ?artlar? ve ama?lar? do?rultusunda toplanmakta ve i?lenmektedir. Bu ki?isel verileriniz, Bristol-Myers Squibb’in faaliyet konular? ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artt?rabilmek, Bristol-Myers Squibb’in imalat, sat?? ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amac?yla i?lenmektedir.

  G?nüllü olarak Sunmu? Oldu?unuz Ki?isel Tan?mlay?c? Bilgilerin Kullan?m? ve ?f?as?:

  Bu internet sitesi yoluyla toplanan bilgileri, kurumsal pazarlama ve ara?t?rma ama?lar?m?z do?rultusunda, sitemizin i?eri?ini geli?tirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiya?lar?n?za g?re düzenlemek, bilgi sunmak ama?lar? ?dahil ancak bunlarla s?n?rl? olmamak üzere ilgili mevzuat kapsam?nda kullanabiliriz.

  ??bu?internet sitesini baz? ziyaret?iler i?in ki?iselle?tirebilir ya da baz? ziyaret?ilerin ihtiya?lar?na uyarlayabiliriz. ?leti?im formu yoluyla kendinize ili?kin bilgileri sunman?z halinde, internet sitesi bize daha ?nce sunmu? oldu?unuz etkile?im ve bilgilere dayal? olarak ürünler ve/veya hizmetlere referanslar i?eren ?ekilde uyarlanabilir.

  ?sminizi, posta adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaran?z? ya da e?itim düzeyinizi, ki?isel sa?l?k bilgilerinizi veya ba?ka ki?isel tan?mlay?c? bilgilerinizi sunman?z halinde, sizi ilgilendirebilece?ini dü?ündü?ümüz konular hakk?nda posta, telefon ya da e-posta yolu ile ileti?ime ge?ebiliriz. Herhangi bir Bristol-Myers Squibb program?na dahil olmak istemeniz halinde, ki?isel bilgilerinizi program?na kat?labilece?iniz di?er Bristol-Myers Squibb’in grup ?irketleri ile payla?abiliriz. Bu hizmetin kapsam? d???nda kalmay? a??k?a tercih etti?iniz sürece, bu bilgiler Bristol-Myers Squibb’in programlar?n?n olu?turulmas? s?ras?nda destek ya da hizmet ald??? di?er ki?ilerle payla??lmayacakt?r.Ki?isel Verilerinizin Aktar?lmas? ve Ama?lar?

  Toplanan ki?isel verileriniz; Bristol-Myers Squibb ve grup ?irketlerimizin yürüttü?ü ticari faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata ve global politikalar?na uygun bir ?ekilde yerine getirilmesi i?in Bristol-Myers Squibb i?erisinde yer alan birimler taraf?ndan ilgili ?al??malar?n yap?lmas?, insan kaynaklar? faaliyetlerinin yürütülmesi, Bristol-Myers Squibb’in i? orta?? olan kurum ve kurulu?lar?n ticari ve hukuki güvenli?inin sa?lanmas?, hizmet kalitesinin artt?r?lmas? ve Bristol-Myers Squibb’in ticari ve i? stratejilerinin belirlenmesi ama?lar?yla Bristol-Myers Squibb’in ortaklar?na ve grup ?irketlerine dahil, yurt i?inde ya da yurt d???ndaki i?tiraklerine ve do?rudan veya dolayl? ba?l? ?irketlerimize ve ortak giri?imlerimize veya yasal bir zorunluluk gere?i bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kurulu?lar?na ve yeterli ?nlemler al?nmak kayd?yla, faaliyetlerimiz gere?i anla?mal? oldu?umuz yurt i?inde ya da yurt d???ndaki kurumlara, tedarik?ilere, i? ortaklar?m?za, ilgili kanunda belirtilen ki?isel veri i?leme ?artlar? ve ama?lar? ?er?evesinde aktar?labilecektir.?

  Bristol-Myers Squibb’in ticari faaliyetlerine konu olan be?eri t?bbi ürünler ile ilgili herhangi bir advers olay?n ger?ekle?mesi durumunda, bu durumu do?rudan doktorunuza ve/veya sa?l?k meslek mensuplar?na iletmenizi ?neririz. ?lgili advers olay?n Bristol-Myers Squibb’e iletilmesi halinde, Bristol-Myers Squibb olarak bu durumu ilgili mevzuat kapsam?nda ilgili mercilere aktaraca??m?z? belirtmek isteriz.

  Ki?isel Olmayan Tan?mlay?c? Bilgilerin Kullan?m? ve ?f?as?:

  Bristol-Myers Squibb ki?isel tan?mlay?c? bilgi niteli?inde olmayan sorular, yorumlar, fikirler ve ?neriler gibi bilgilere gizli bilgi olarak muamelede bulunmayacakt?r. Bristol-Myers Squibb bu bilgiyi ilgili mevzuat kapsam?nda if?a edebilece?ini kabul etmektesiniz.

  Bu tür bilgileri Bristol-Myers Squibb’e sa?lamakla, Bristol-Myers Squibb ile aran?zda bir ili?ki kurulmad???n? ve Bristol-Myers Squibb’in bu bilgilere ili?kin hi?bir sorumlulu?u bulunmad???n? bilir ve kabul edersiniz.

  Ki?isel Tan?mlay?c? Bilgilerin Güncellenmesi ve Düzeltilmesi:

  ?dari Yükümlülükler b?lümünde tan?mlanan k?s?tl? bilgiler ya da iptale veya kat?lmamaya ili?kin?postalar ve yararlanmak i?in üye olmu? oldu?unuz di?er hizmetler d???nda bu internet sitesi yoluyla sa?lam?? oldu?unuz ki?isel bilgilerinizin güncellenmesi veya düzeltilmesi i?in a?a??da belirtilen irtibat bilgileri vas?tas?yla bizimle her zaman ileti?ime ge?ebilirsiniz. Bunun yan? s?ra Bristol-Myers Squibb ki?isel verilerinizi ilgili mevzuat uyar?nca silebilir, yok edebilir ve anonim hale getirebilir.

  Gizlilik:

  Ki?isel verilerin korunmas? hususu Bristol-Myers Squibb i?in azami ?nem te?kil etmektedir. Bristol-Myers Squibb, ki?isel verilere yetkisiz eri?im veya bu verilerin kayb?, hatal? kullan?m?, if?a edilmesi, de?i?tirilmesi veya imha edilmesine kar?? gerekli tüm koruma ?nlemlerini almaktad?r. Bristol-Myers Squibb, ki?isel verilerinizi gizli tutmay?, gizlili?in sa?lanmas? ve güvenli?i i?in gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almay? ve gerekli ?zeni g?stermeyi ama?lamaktad?r.

  Bu internet sitesi yoluyla toplanm?? ya da?i?bu Gizlilik Politikas?’na uygun olarak kullan?lmakta olan ki?isel tan?mlay?c? bilgilerin korunmas? i?in tüm gerekli tedbirlerin devaml?l??? taraf?m?zca sa?lanmaktad?r. Teknik korumalar?n yan? s?ra, ki?isel tan?mlay?c? bilgilerinizin korumas? i?in fiziksel kontroller ve prosedüler de Bristol-Myers Squibb taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Buna kar??l?k, ki?isel bilgilerinizin koruma yollar?m?z? a?maya te?ebbüs eden ve internet yoluyla veri aktar?m? yapan ki?ilerden tamamen korunabilmesini garanti edilememektedir. ?unu bilmelisiniz ki, hi?bir internet eri?imi tamamen güvenli veya hatas?z de?ildir. ?zellikle, bu siteye g?nderilen veya bu siteden g?nderilen elektronik postalar güvenli olmayabilir ve bu nedenle siteye elektronik posta yoluyla hangi bilgileri g?nderece?inize karar verirken ?zellikle ?zen g?stermelisiniz. Ayr?ca, bu site üzerinde ?ifre, kimlik numaralar? veya di?er ?zel eri?im ?zellikleri kulland???n?z yerlerde, bunlar? muhafaza etmek sizin sorumlulu?unuzdad?r.

  ?erezlerin (Cookielerin) Kullan?m?:

  Taray?c?n?z?n desteklemekte oldu?u ?erezleri kullanarak bilgisayar?n?zdaki baz? bilgiler taraf?m?zca depolanabilmektedir. ?erezler, oturum a?man?z?n sa?lanmas?, uyarlanm?? kullan?c? tercihlerinin hat?rlanmas?, internet sitemizi kullanan ki?ilerin anla??labilmesi ve isimsiz verilerin toplanmas? ve internet sitemizin geli?tirilmesi s?ras?nda bize yard?mc? olma amac?n? ta??yan ama bunlarla s?n?rl? olmayan ?e?itli ama?larla kullan?labilmektedir. Baz? hallerde ise, bu bilgi i?eri?i internet sitemizi sizin ilgilerinize uyarlamam?za ve siz internet sitemizi tekrar ziyaret etti?inizde ayn? bilgileri tekrar sormaktan ka??nmam?za yard?mc? olmaktad?r. ?nternet sitemiz taraf?ndan haz?rlanan ?erezler, sadece bizim internet sitelerimiz taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Trafik verileri toplama yetkisi esas al?narak, bu tür verilerin toplanmas?nda bizim ad?m?za ü?üncü ki?ileri kullanabiliriz. ?erezlerin kullan?m?n?n engellenmesi ya da s?n?rlanmas? i?in, lütfen internet taray?c?m?z taraf?ndan kullan?lan se?eneklere ba?vurunuz. Bu halde internet sitemizin baz? sayfalar? düzgün ?al??mayabilmektedir.

  Web ??aret?isi:

  Web ??aret?isi, ?irketlerin internet sitelerinde yer alan ve reklam kampanyalar?n? ve kullan?c?lar?n genel kullan?m yap?s?n?n analiz edilmesinde internet reklam ?irketlerinin ya da kitle ?l?üm ?irketlerine izin veren a??k bir G?F (Grafik De?i?tirme Bi?imi) imaj? ya da web i?aret?isidir. Bristol-Myers Squibb web i?aret?isini?kendi baz? internet sitelerinde kullanmaktad?r. A?a??da tan?mlanan denetimin aktar?lmas? haline tabi olarak, Bristol-Myers Squibb ki?isel tan?mlay?c? bilgileri ü?üncü ki?ilere vermeyecek ya da kulland?rmayacakt?r.

  Web Sunucusu Günlü?ü Tutma ve IP Adresleri:

  Internet sitemiz sayfa talebinin geldi?i kaynak adresleri (IP adresi, domain ad? gibi), sayfa talep tarihi ve saati, (e?er varsa) ba?vurulan internet site ve URL’deki di?er parametreler gibi kullan?lan veri izlerini saklamaktad?r. Bir bütün olarak internet sitesinin kullan?m?n? ve internet sitesi kullan?c?lar?n?n tercih etmekte oldu?u alanlar?n belirlenmesi i?in s?z konusu bilgileri kullanmaktay?z. Bu bilgiler günlük dosyas?nda depolanmakta ve Bristol-Myers Squibb taraf?ndan istatistiksel raporlamada kullan?lmaktad?r.

  Denetimin Aktar?lmas?:

  Sat?? yoluyla, elden ??karma, birle?me, devralma ya da ba?ka bir devir yoluyla veri tabanlar?m?z ve internet sitelerimiz de dahil olmak üzere faaliyetlerimizin bir k?sm?n? ya da tamam?n? devretmemize ya da yeniden düzenlememize neden olan baz? haller ortaya ??kabilir. Bu tür bir halde, ki?isel tan?mlay?c? bilgiler ilgili mevzuata uygun olarak sat?lan, devredilen, kiralanan, lisans verilen ya da ba?ka bir ?ekilde tasarlanan muameleyle ili?kisi olan ba?ka ki?ilerle payla??labilir. Bu tür hallerde, ilgili ki?ilerden bu internet sitesi yoluyla sunulan ki?isel tan?mlanabilir bilgilerin düzgün bir ?ekilde korunmas?na ili?kin yaz?l? teminatlar almaya ?aba g?sterilecektir.

  ?dari Gereklilikler:

  ürünlerimizi kullan?m?n?za ili?kin bir deneyiminiz hakk?nda bizimle irtibata ge?meniz halinde, sunmu? oldu?unuz bu bilgiler T.C. Sa?l?k Bakanl???’na veya ge?erli mevzuat?n gerektirmesi halinde di?er ilgili kamu kurumlar?na sunulabilecektir. Mevzuatla uyum sa?lanabilmesi a??s?ndan, Bristol-Myers Squibb’e sa?l?k mesle?i ya da hastalar taraf?ndan bildirilen?advers olaylarda ki?isel tan?mlay?c? bilgilerin de?i?tirilmesi veya bertaraf edilmesine ili?kin talepleriniz g?z ?nüne al?nmayacakt?r.

  Hukuki Yapt?r?m:

  Mahkeme hükmü ya da di?er kanuni ya da idari süre?lerin gerektirmesi hallerinde ya da mevzuat taraf?ndan ki?isel tan?mlay?c? bilgilerin emniyet otoritelerine, mahkemelere ya da di?er yetkili otoritelere sunulmas?n?n ?ng?rülmesi halinde, ki?isel tan?mlay?c? bilgilerin yetkili makamlara sunulmas? gerekebilir. Bristol-Myers Squibb bu taleplerin yerine getirilmesinde idari ve kanuni süre?lere uygun olarak yetkili makamlarla i?birli?i yapacak ve talep edenin sa?l?kla ilgili ki?isel tan?mlanabilir bilgilerinin hassas?do?as?n?n korunmas?n? sa?layan uygun tedbirleri alacakt?r.

  Ba?lant? Verilen Web Sitelerinin Gizlilik Politikalar?:

  Ziyaret?ilerimizin rahat kullan?m? a??s?ndan internet sitemiz yararl? bilgiler sunabilecek internet sitelerine ba?lant?lar veya referanslar i?ermektedir. Burada belirtilen ?nternet Gizlilik Politikas?’n?n di?er internet sitelerine uygulanmayacak oldu?unu ve di?er internet sitelerinin gizlilik politikalar?n? kontrol etmedi?imizi hat?rlat?r?z. Bu nedenle, ba?lant? verilen internet sitelerinin kullan?lmas?ndan ?nce ki?isel tan?mlanabilir bilgilerinizin ne ?ekilde korunaca??na ili?kin internet gizlilik politikalar?n? okuman?z? tavsiye ederiz.

  Gizlilik Politikam?zdaki De?i?iklikler:

  Bristol-Myers Squibb herhangi bir zamanda?i?bu?Gizlilik Politikas?’n? g?zden ge?irip, düzeltebilir. E?er?i?bu Gizlilik Politikas? de?i?irse, düzenlenmi? politika, bu siteye yüklenecektir.?Yap?lacak de?i?ikliklerle ba?l? olaca??ndan, periyodik olarak bu sayfay? ziyaret etmenizde ve ki?isel herhangi bir bilgiyi vermeden ?nce bu hususu yeniden kontrol etmenizde fayda bulunmaktad?r.

  ?ocuklar ??in ?evrimi?i Gizlilik:

  ?ocuklar?n ?zel korumay? hak etmesi nedeniyle, ?ocuklar?n gizlili?inin ?zel olarak korunmas?n? taahhüt ediyoruz. 18 ya??n alt?ndaki ?ocuklar?n ki?isel tan?mlanabilir bilgilerinin toplanmas?n? ama?lamamaktay?z. Bu sebeple, ?ocuklar?n kanuni temsilcisinin iznini almadan ki?isel tan?mlanabilir bilgilerini almamaktay?z. Bir ?ocu?un kanuni temsilcisinin izni olmaks?z?n ki?isel tan?mlanabilir bilgilerinin taraf?m?za sa?lanmas? halinde,?kanuni temsilcilerin a?a??da yer alan ileti?im bilgileri yoluyla bizimle irtibata ge?mesi ile ?ocuklar?n ki?isel bilgilerinin silinmesini veya daha fazla bilgilerinin toplanmas?n? ama?lamamaktay?z; b?yle bir durumda bizimle irtibata ge?ebilirsiniz.

  Sorular:

  ?nternet Gizlilik Politikas?’na ya da internet sitemizdeki di?er gizlilik konular?na ili?kin bir sorunuz, yorumunuz oldu?u ya da ileti?im a??ndan ??kmak istedi?iniz takdirde, bizimle a?a??daki irtibat bilgileri yoluyla temasa ge?ebilirsiniz.

  Di?er Ko?ullar:

  Bu siteyi kullanman?z, Yasal Uyar?’ya tabi olup Yasal Uyar?’y? okudu?unuzdan emin olunuz.

  ?LG?L? K???LER?N ?RT?BAT B?LG?LER?:

  Veri Güvenli?i Sorumlusu:

  Telefon: + 90 (212) 335 89 00

  Kurumsal Veri Koruma Sorumlusu:

  Telefon: + 90 (212) 335 89 00

  Posta: Maslak Mah. Dereboyu Cad. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 Kat 17 34398 Sar?yer, Istanbul, Türkiye

  囗交口爆国产在线视频